ലിനക്സിനേയും, വിശിഷ്യാ ഉബുണ്ടു 10.04 നെയും പരിചയപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു തുടക്കക്കാരന്റെ അനുഭവങ്ങളാണിത് . എന്നിരുന്നാലും ഗുരുതരമായ പിഴവുകള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് .

Sunday, June 6, 2010

ബൂട്ട് മെനു എഡിറ്റ്

ഉബുണ്ടുവില്‍ ലൈവ് സിഡി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവര്‍ക്കുന്നതെങ്ങിനെ എന്നും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിന്‍ഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കൂടെ ഡ്യുവല്‍ ബൂട്ട് ആയി ഇന്സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്നതെങ്ങിനെ എന്നും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പോസ്റ്റുകളായി നമ്മള്‍ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു.
ഡ്യുവല്‍ ബൂട്ടായ് ഇന്സ്റ്റാള്‍ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് റീബൂട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന സ്ക്രീന്‍ നോക്കുക,

അഞ്ച് ഓപ്ഷനുകളായാണ് ഈ സ്ക്രീന്‍ വരുന്നത് . ഉബുണ്ടു നോര്‍മല്‍ ബൂട്ട്, റിക്കവറി മോഡ് ,രണ്ട് മെമ്മറി ടെസ്റ്റ് പിന്നെ അവസാനമായി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം . ഡീഫോള്ട്ട് ടൈം ഔട്ട് 10 സെക്കന്റ് കഴിഞ്ഞാല്‍ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഉബുണ്ടു ബൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. വീട്ടില്‍ ഇതുമായി പരിചയമില്ലാത്ത കുട്ടികളും മറ്റും സിറ്റം ഓണ്‍ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ഈ സെറ്റിങുകള്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. അതിനാല്‍ ബൂട്ട് ഓപ്ഷന്‍സ് നമുക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയില്‍ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങിനെ എന്ന് നോക്കാം.

ബൂട്ട് ലോഡര്‍ ഓപ്ഷനുകള്‍ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് grub.conf എന്ന ഫയലിലാണ് . ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനായ് നാം ചെയ്യേണ്ടത്
ഇതിനായ് ടെര്‍മിനല്‍ വിന്ഡോ‌ എടുക്കുക.
സിസ്റ്റം -> അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ -> സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് മാനേജര്‍ എടുക്കുക, റൂട്ട് പാസ്വേഡ് ചോദിക്കുന്നപക്ഷം അത് കൊടുക്കുക. സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് മാനേജര്‍ അവിടെ കാണാനില്ലങ്കില്‍ അത് ഇന്സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതിനായി നെറ്റ് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് ടെര്‍മിനല്‍ വിന്‍ഡോ‌ എടുക്കുക.

ആപ്ലിക്കേഷന്‍സ് -> അക്സസറീസ് -> ടെര്‍മിനല്‍ .

ടെര്‍മിനലില്‍ sudo apt-get install startup manager എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്റര്‍ ചെയ്യുക. ആവശ്യമായ പാക്കേജുകള്‍ സിസ്റ്റം തന്നെ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.
സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് മാനേജര്‍. ഇതില്‍ ടൈം ഔട്ട് ഇന്‍ സെക്കന്റ്സ്, ഡീഫോള്‍ട്ട് ഓപ്പറേറ്റുങ് സിസ്റ്റം എന്നിവ സൗകര്യാനുസരണം സെലക്റ്റ് ചെയ്യാം.

സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് മാനേജര്‍ ഇല്ലാത്തപക്ഷം നേരിട്ട് ബൂട്ട് കോഫിഗറേഷന്‍ ഫയല്‍ എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് .വളരെ ശ്രദ്ധ വേണ്ട ഈ സംഗതി പരിചയമില്ലാത്തവര്‍ ചെയ്ത് എറര്‍ വന്നാല്‍ ബൂട്ടാവുകയില്ല എന്നതിനാല്‍ ആലോചിച്ച് മാത്രം ചെയ്യുക.ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യുന്നപക്ഷം ഓ എസ് ഡിപ്ലേ ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റുകള്‍ അടക്കം സൗകര്യാര്‍ത്ഥം മാറ്റാവുന്നതാണ്.

ടെര്‍മിനലില്‍ sudo gedit എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, റൂട്ട് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക, ജി എഡിറ്റ് വിന്ഡോ‌ റൂട്ട് പ്രിവിലേജസോടെ തുറക്കുന്നതാ‌ണ്.


ജി എഡിറ്റ് വിന്ഡോയില്‍ കാണുന്ന ഓപ്പണ്‍ ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, File system -> boot -> grub -> grub.conf ഫയല്‍ സെലക്റ്റ് ചെയ്ത് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുക. താഴെക്കാണുന്നതാണ് ആ ഫയലില്‍ ഉണ്ടാവുക.

#
# DO NOT EDIT THIS FILE
#
# It is automatically generated by /usr/sbin/grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
#

### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
load_env
fi
set default="0"
if [ ${prev_saved_entry} ]; then
set saved_entry=${prev_saved_entry}
save_env saved_entry
set prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
set boot_once=true
fi

function savedefault {
if [ -z ${boot_once} ]; then
saved_entry=${chosen}
save_env saved_entry
fi
}

function recordfail {
set recordfail=1
if [ -n ${have_grubenv} ]; then if [ -z ${boot_once} ]; then save_env recordfail; fi; fi
}
insmod ext2
set root='(hd0,6)'
search --no-floppy --fs-uuid --set c985790e-6d6e-4373-ab76-a50c6314f099
if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
set gfxmode=640x480
insmod gfxterm
insmod vbe
if terminal_output gfxterm ; then true ; else
# For backward compatibility with versions of terminal.mod that don't
# understand terminal_output
terminal gfxterm
fi
fi
insmod ext2
set root='(hd0,6)'
search --no-floppy --fs-uuid --set c985790e-6d6e-4373-ab76-a50c6314f099
set locale_dir=($root)/boot/grub/locale
set lang=en
insmod gettext
if [ ${recordfail} = 1 ]; then
set timeout=-1
else
set timeout=5
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###

### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###

### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.32-21-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,6)'
search --no-floppy --fs-uuid --set c985790e-6d6e-4373-ab76-a50c6314f099
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-21-generic root=UUID=c985790e-6d6e-4373-ab76-a50c6314f099 ro quiet i8042.noloop
initrd /boot/initrd.img-2.6.32-21-generic
}
menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.32-21-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,6)'
search --no-floppy --fs-uuid --set c985790e-6d6e-4373-ab76-a50c6314f099
echo 'Loading Linux 2.6.32-21-generic ...'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-21-generic root=UUID=c985790e-6d6e-4373-ab76-a50c6314f099 ro single
echo 'Loading initial ramdisk ...'
initrd /boot/initrd.img-2.6.32-21-generic
}
### END /etc/grub.d/10_linux ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry "Memory test (memtest86+)" {
insmod ext2
set root='(hd0,6)'
search --no-floppy --fs-uuid --set c985790e-6d6e-4373-ab76-a50c6314f099
linux16 /boot/memtest86+.bin
}
menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {
insmod ext2
set root='(hd0,6)'
search --no-floppy --fs-uuid --set c985790e-6d6e-4373-ab76-a50c6314f099
linux16 /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
}
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry "Microsoft Windows 2000 Server (on /dev/sda1)" {
insmod ntfs
set root='(hd0,1)'
search --no-floppy --fs-uuid --set f4642be6642ba9f6
drivemap -s (hd0) ${root}
chainloader +1
}
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###

### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###

മേലെ കൊടുത്ത ഗ്രബ് കോണ്‍ഫിഗറേഷന്‍ ഫയലില്‍ പ്രധാനമായും മൂന്ന് എഡിറ്റിങാണ് ഞാന്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്

1)നീലക്കളറില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക , സെറ്റ് ഡീഫാള്‍ട്ട് = 0 എന്നത് 2 എന്നാക്കി. മെനുവില്‍ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷന്‍ ഓട്ടൊമാറ്റിക്കായ് ലോഡ് ചെയ്യാനാണിത് . എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഇത് വിന്ഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമാണിത് .
2) സെറ്റ് ടൈ ഔട്ട് =5 എന്നത് 30 എന്നാക്കി . മെനു 30 സെക്കന്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനാണിത് .
3) ചുവന്ന നിറത്തില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു കളയാനുള്ളതാണ്, മെമ്മറി ടെസ്റ്റിന്റെ മെനു ആണത് , അങ്ങിനെ മെനുവില്‍ വിന്‍ഡോസ് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനായി വരുന്നു

ഇനി സേവ് ചെയ്യുക, റീ ബൂട്ട് ചെയ്തു വരുമ്പൊള്‍ താഴെ കാണുമ്പോലെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് മെനുവായിരിക്കും ലഭിക്കുക.

10 comments:

റ്റോംസ് കോനുമഠം said...

ഇന്നാണ് കാണുന്നത്.വിശദമായി തന്നെ വായിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ലക്കങ്ങള്‍ അതി ഗംഭീരം.

അനില്‍@ബ്ലോഗ് said...

നന്ദി, ടോംസ്

കൂതറHashimܓ said...

എല്ലം മനസ്സിലായി.. സത്യം

ശ്രീ said...

അനില്‍ മാഷേ...
ഒരു suggestion...
grub.conf എന്ന ഫയല്‍ വളരെ പ്രാധാന്യം അര്‍ഹിയ്ക്കുന്നതാണ്. അത് corrupt ആയാല്‍ സിസ്റ്റം boot ചെയ്യുക പോലുമില്ല. (ഇടക്ക് ഒരു കുത്തോ കോമയോ സ്പേസോ വന്നാല്‍ പോലും അത് പ്രശ്നമാകും) അതു കൊണ്ട് അതില്‍ എന്തെങ്കിലും പണികള്‍ നടത്തും മുന്‍പ് ആ ഫയലിന്റെ ഒരു കോപ്പി സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാന്‍ പറയുന്നത് നന്നായിരിയ്ക്കും. (അത്തരം അവസരങ്ങളില്‍ ഫയല്‍ എഡിറ്റു ചെയ്യുന്നത് തെറ്റിയാല്‍ ശരിയാക്കാനോ അതല്ലെങ്കില്‍ പിന്നീട് single user mode ഇല് കയറി പഴയ ഫയല്‍ ശരിയാക്കാനോ അത് സഹായിയ്ക്കും)

രാഹുല്‍ കടയ്ക്കല്‍ said...

ശ്രീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണു...startup-manager എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ വഴി ഇത് സിമ്പിള്‍ ആയി ചെയ്യാമല്ലോ...

അനില്‍@ബ്ലൊഗ് said...

രാഹുല്‍,
ഒന്നു വിശദീകരിക്കാമോ?

Helper | സഹായി said...

അനിൽ

സ്റ്റാർട്ട്‌ അപ്പ്‌ മനേജർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുവാൻ, ടെർമിനൽ വിൻഡോയിൽ ഇത്‌ ടൈപ്പ്‌ ചെയ്യുക.

"sudo apt-get install startupmanager"

അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക്‌ ഉപയോഗിക്കുക.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ.

രാഹുല്‍ കടയ്ക്കല്‍ said...

മാഷ് പറഞ്ഞ ഇതേ ഓപ്ഷനുകൾ തന്നെ ഗ്രാഫിക്കൽ ഇന്റർഫേസിൽ ചെയ്യാനായുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണു startup-manager..grub.conf എഡിറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഡിഫാൾട്ട് ഓപ്പറേറ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റവും ടൈം ഔട്ടും ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കൂടതെ ഇത് പോലുള്ള കുറച്ച് മറ്റ് ഓപ്ഷനുകൾ കൂടി ഉണ്ട്..root പ്രിവിലേജ് വേണമെന്നും ഇല്ല..സ്ക്രീൻഷോട്ട് താഴെ കൊടുത്തിട്ടൂണ്ട്..

http://i45.tinypic.com/ng7vh3.png

startup-manager പോലെ പല ചെറിയ ചെറിയ വിദ്യകൾ ചെയ്യാൻ സകായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണു ubuntu-tweak..പുതിയൊരു ഡ്രൈവ് ഉബുണ്ടുവിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മൗണ്ട് ആയ ഡ്രൈവുകൾ എല്ലാം ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ കാണിക്കും ഇത് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ കാണിക്കാതെ മൈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണിക്കുക്ക ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യകൾ ubuntu-tweak എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി ചെയ്യാം

അനില്‍@ബ്ലൊഗ് said...

രാഹുലിനും സഹായിക്കും നന്ദി.
വിദ്യകള്‍ ഓരൊന്നായി പഠിക്കണം.

അനില്‍@ബ്ലോഗ് said...

പോസ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.